Sobota, 23 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

Biuro Organizacji Pozarządowych

Zasady korzystania z BOP

Doradztwo

Wykaz organizacji korzystających z BOP

Newsletter BOP

Wydziały odpowiedzialne merytorycznie za poszczególne obszary współpracy

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi


 

Zasady korzystania

Celem istnienia BOP jest stwarzanie warunków do działania i rozwoju organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza, poprzez:

 

 •  udostępnianie pomieszczeń na spotkania, akcje społeczne, imprezy okolicznościowe,  
   szkolenia itd.,
 •  udostępnianie sprzętu technicznego (komputera, drukarki),
 •  umożliwienie korzystania z Internetu,
 •  udostępnianie adresu Biura do korespondencji,
 •  poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów itp.,
 •  promocję organizacji pozarządowych i wolontariatu,
 •  prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe,
 •  innych działań w ramach współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi

 

Z pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej BOP mogą korzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowane i działające na terenie miasta Nowego Sącza oraz grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji, zwane dalej Korzystającymi.
 

Szczegółowe zasady korzystania, wniosek oraz wzór porozumienia zawiera:

Zarządzenie nr 195/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza

 


Doradztwo

Korzystający mogą skorzystać z usług doradczych udzielanych w BOP, a w szczególności:

 1. doradztwa w zakresie zakładania, funkcjonowania oraz rozwiązywania organizacji pozarządowych;
 2. doradztwa w zakresie możliwości pozyskana środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych ze źródeł zewnętrznych, w tym wspólnotowych;
 3. doradztwa w zakresie konstruowania wniosków ofertowych, sposobu realizacji zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanej dotacji;
 4. doradztwa w zakresie nawiązywania kontaktów z zagranicą, w tym poszukiwania partnerów do projektów o charakterze międzynarodowym w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych Nowego Sącza;
 5. doradztwa w zakresie organizacji wolontariatu oraz pozyskiwania wolontariuszy do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Doradztwo, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje świadczenia usług i porad prawnych.


Usługi doradcze realizowane będą na podstawie kalendarza prowadzonego przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

 


 

Wykaz organizacji korzystających z BOP

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A POSTERIORI” - zawiązało się w Nowym Sączu w maju 2010 roku. Prowadzi wielopłaszczyznową działalność w obszarze kultury. Ich głównym celem jest pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie kultury polskiej, a także kultury mniejszości narodowych.

  Strona internetowa: www.aposteriori.org.pl
   
 2. Fundacja „Pomagam Niewidomym” Władysława Lorka – głównym celem fundacji jest integracja osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych wraz z członkami ich rodzin i najbliższymi. Fundacja zajmuje się inicjowaniem i wspieraniem aktywizacji  w różnorodnych dziedzinach życia społecznego a szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji podopiecznych. W ramach programu działania fundacji można skorzystać z doradztwa leczniczego, diagnostycznego i społecznego.
  Spotkania Fundacji odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca od godz.15:00 do 18:00.
   
 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów „Spokojne jutro” - celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie, zrzeszenie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, podejmowanie działań integracyjnych, zarówno w ramach tego środowiska jak również ze światem ludzi sprawnych, wzajemna pomoc w szeroko pojętym zakresie oraz wspieranie i popieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych.
   
 4. Fundacja IWO – doradztwo obywatelskie – fundacja zajmuje się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz w ułatwieniu dostępu do porad prawnych osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

  Fundacja prowadzi stałe dyżury:

  Poniedziałek: 9:00 – 16:00
  Wtorek: 9:00 – 16:00
  Środa: 13:00 – 20:00
  Czwartek: 10:00 – 17:00
  Piątek: 9:00 – 16:00
  Sobota: 9:00 – 13:00.
   
 5. Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa” – stowarzyszenie obejmuje szeroki zakres działań wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miasta Nowego Sącza oraz całego regionu Sądeckiego. Zamiarem stowarzyszenia jest integrowanie ze sobą różnych środowisk oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Spotkania stowarzyszenia odbywają się w co II i IV czwartek miesiąca w godzinach od 15:30 – 18:00.

 6. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „BESKID” - jest prekursorem ochrony przyrody, prowadzi działalność oświatową, kulturalną i sportową. Zajmuje się nie tylko wąsko pojętą turystyką, ale dba również o rozwój ziem górskich i kultury jej mieszkańców.

  Spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16:30 – 18:00.

  Strona internetowa: www.pttns.pl
   
 7. Okręgowy Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  - związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawienia ich warunków socjalno – bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi. Głównym celem związku jest integrowanie i aktywizowanie emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego.

  Spotkania odbywają się w co II i IV wtorek każdego miesiąca w godzinach od 16:00 – 18:00.
   
 8. Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu – głównym zadaniem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań związanych z profilaktyką raka piersi,  które realizowane jest  poprzez:
  – organizację badań mammograficznych dla kobiet nieobjętych programem finansowanym z  
    NFZ,
  – spotkania z kobietami z różnych środowisk w zakładach pracy, osiedlach, środowiskach
    wiejskich, głównie w kołach gospodyń wiejskich, uczennicami szkół ponadpodstawowych:
    w celu uświadomienia ich o zagrożeniach chorobą, potrzeby stosowania profilaktyki od   
    samobadania począwszy,
  – organizacje „marszów różowej wstążki” propagujących profilaktykę raka piersi,
  – udział w imprezach miejskich i osiedlowych,
  – wydawanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla kobiet,
  – organizację i udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych w kraju i za granicą w celu
    poszerzania wiedzy na temat choroby.

  Strona internetowa: www.europadonnans.pl
   
 9. Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności - ma na celu wspieranie, promocję i pomoc
   w rozwoju zainteresowań naukowych i kreatywności dzieci i młodzieży. Została założona przez grupę czynnych i doświadczonych nauczycieli widzących potrzebę daleko idących zmian w tym zakresie. Zasięgiem swojego działania obejmuje subregion sądecki,
   a w szczególności Nowy Sącz i Powiat Nowosądecki.

  Strona www: http://www.fpnik.pl/
   
 10. Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet  - celem stowarzyszenia jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz procesu zmian stwarzających kobietom równe szanse
  z mężczyznami na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, kulturalnego oraz ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej dla kobiet i ich rodzin.
   
 11. Nowosądeckie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych –
  Celem i zadaniem stowarzyszenia jest krzewienie i rozwijanie w społeczeństwie
  zainteresowań przyrodniczych a w szczególności hodowli kanarków i ptaków
  egzotycznych.

  Strona i: http://www.nshkipe.pl/
 12. Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku –celem stowarzyszenia jest m.in.:

  a)   prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie,

  b)   aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,

  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu ma charakter otwarty. Słuchaczami mogą być osoby mające wykształcenie co najmniej średnie, będące w wieku przedemerytalnym, jak również emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

  W BOP odbywają się:

  - zajęcia fotograficzne w każdą środę w godzinach od 9:00 – 11:00,
  - zajęcia z dziennikarstwa oraz zajęcia ogrodnicze w każdy piątek w godzinach
    od 10:00 – 13:00.
   
 13. Fundacja Edukacyjna „Biały Klasztor” - celem fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, opiekuńcza, rekreacyjna, sportowa, kulturalna, charytatywna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży miasta Nowego Sącza oraz jego okolic a także dorosłych, którzy nie ze swojej winy znaleźli sie w trudnej sytuacji życiowej czy materialnej.
   
 14. Klub Aktywnych Mam – celem działania stowarzyszenia jest wspieranie matek, które szukają inspiracji i motywacji do działania oraz sposobu wykorzystania posiadanych talentów, kształtowanie pozytywnego i prawidłowego wizerunku rodziny, w tym wszechstronna pomoc rodzicom, opiekunom, kobietom w ciąży i dzieciom poprzez działalność edukacyjną, kulturową, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

  Strona internetowa: www.klubaktywnychmam.wordpress.com
   

 

Newsletter BOP

 NEWSLETTER NR 1

 

NEWSLETTER NR 2

 

NEWSLETTER NR 3

 

NEWSLETTER NR 4

 

NEWSLETTER NR 5

 

NEWSLETTER NR 6

 

NEWSLETTER NR 7

 

NEWSLETTER NR 8

 

NEWSLETTER NR 9

 

NEWSLETTER NR 10

 

 

 

 

 

 

 


 

Wydziały odpowiedzialne merytorycznie za poszczególne obszary współpracy

 

Obszar współpracy

Wydział

Pracownik merytoryczny

Oświata i wychowanie

Wydział Edukacji

Ilona Kronenberger - tel. 18 41-41-378

Upowszechnianie kultury

Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji

Małgorzata Szewczyk - 18 44 86 772

Ochrona zdrowia

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej

Magdalena Krzebiot - 18 44 86 783

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej

Agnieszka Szeliga - 18 44 86 787

Kultura fizyczna

Wydział Kultury Sportu Komunikacji Społecznej i Promocji

Marcin Karcz - 18 44 86 775

Turystyka

Wydział Kultury Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji

Urszula Górka - 18 44 86 774

Przeciwdziałanie bezrobociu

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 

Urszula Kożuch - 18 44 86 785 

Pomoc społeczna

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej

Mateusz Kurowski - 18 44 86 782

Ekologia i ochrona przyrody

Wydział Gospodarki Komunalnej

Agnieszka Michalik - 18 415 65 75

Zuzanna Mirek - 18 44 86 762

Wzmocnienie sektora pozarządowego

Kancelaria

Kamila Mateja - 18 449 07 05

 

 

 

 


 

 

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Agnieszka Raniszewska

Kamila Mateja

Adrianna Krzak

 


Urząd Miasta Nowego Sącza
Biuro Organizacji Pozarządowych

ul. Nawojowska 17a, pok. 5
33-300 Nowy Sącz

tel. 18 44 90 705, 660-44-67-26
e-mail:

araniszewska@nowysacz.pl

kmateja@nowysacz.pl

akrzak@nowysacz.pl

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek-piątek

07:30-15:30

 

 

Opracowanie:

Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza